Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor

Basında Biz

Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Türkoğlu, Türk fikir hayatının önde gelen şahsiyetlerinden Yusuf Akçura’nın 1913 yılında yaptığı Suriye, Filistin seyahatindeki izlenimlerini ele aldığı gazete yazılarına ulaştı. Bunları bir kitap halinde derleyen Doç. Dr. Türkoğlu’nun bu çalışması “Yusuf Akçura Suriye ve Filistin Mektupları” adıyla Ötüken Neşriyat tarafından yayınlandı. Rusya Federasyonu içerisinde yer alan Orenburg şehrinde yayınlanan Vakit gazetesinde 1913 yılının Nisan-Ekim ayları arasında yayımlanan Yusuf Akçura’ya ait 30 yazının yer aldığı kitap, bölgenin ekonomik, siyasi, sosyal ve dini durumuna ait önemli bilgiler veriyor.

Kanaatimce biz henüz ne Gaspıralı’yı ne de Akçura’yı layık-ı veçhile tanıyoruz. Kaliteden asla ve kat’a taviz vermeyen ciddî yayınevlerinden biri olan Ötüken Neşriyat, Yusuf Akçura’nın tüm eserlerini yayınlamaya başladı. Şimdilik Üç Tarz-ı Siyaset ile Siyaset ve İktisat yayınlandı.

"Toprağa Can Ekenler" S. Burhanettin Kapusuzoğlu'nun kitabının adıdır. Nice zamandır masamın üzerinde iki kitabı duruyor... Diğeri  "Dem Bu Demdir-Bozokname-Yozgat'a Güzelleme".

Başlangıçta öğrencilerin roman tekniğine, roman sanatına dair kaynak eksikliğini bir ölçüde gidermek niyetiyle ders notu şeklinde hazırlanan, 1989'da kitaba dönüşen Roman Sanatı: Romanın Unsurları adlı eser, ilerleyen yıllarda önemli bir boşluğu doldurmuş olması ve gördüğü ilgi nedeniyle, genişletilerek bugünkü hâline getirilmiş. Kitap 2016 yılında 14. kez basılmış. Kitabın yazarı Prof. Dr. Mehmet Tekin, hâlen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve Yeni Türk Edebiyatı dersleri veriyor.

Kitapta yerli ve yabancı yazar ve düşünürlerin roman teknikleri konusundaki görüş ve eserlerine sık sık atıfta bulunularak ele alınan konular evrensel boyuta taşınmış, çoğu genel kabul görmüş saptamalara göndermeler yapılmış. Bu bakımdan çalışmanın geniş bir kaynakçaya sahip olduğunu, ayrıca kitabın sonuna, okuyucuya yol göstermek üzere ''dizin'' bölümünün de eklendiğini belirtmeden geçmeyelim.

İsmail Küçükkılınç’ın Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık adlı eseri, aşağı yukarı 100 yıldır siyasî gündemimizi meşgul eden İttihatçılar üzerindeki ideolojik örtüyü kaldırmaya çalışıyor. İttihadçıların aslında şimdiye kadar anlatılanlarla bir ilgisinin olmadığını uzun uzadıya anlatan Küçükkılınç, herkesin görmek istediği bir İttihatçı profilinin olduğunu söyleyerek bunun yanlış olduğunu titiz bir araştırmayla ortaya koyuyor.  Yazar, İttihadçıların son derece vatansever kimselerden oluşan siyasî bir grup olduklarını belirttiği kitabında dikkat çekici tespitlerde bulunuyor.

1905 Rus Devrimi ve Sultan Abdülhamid unvanlı doktora tezi ile 1905 Rus Devrimi’ni ve devrimin Osmanlı Devletini ve Abdülhamid’i de alakadar eden yönlerini konuyu adeta tüketircesine incelemiş ve sahasındaki büyük bir boşluğu doldurmuş.

Doktora tezi, her ne kadar Osmanlı arşiv vesikaları merkeze alınarak hazırlanmışsa da daha önce kamuoyunun bilgisinin olmadığı arşiv belgelerini ihtiva ve bunlardan geniş şekilde de istifade ettiği için de kıymetlidir. Ayrıca İngilizce ve Rusça kaynaklardan da ziyadesiyle istifade edilmiş. Yazar, Azerbaycan Türklerinin çıkardığı dergi ve gazeteleri de incelemekten imtina etmemiş.

Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık’ın Birinci Dünya Savaşı’nın yüz yıl sonunda dönemin aktörlerini farklı bir bakış açısıyla değerlendirmesiyle literatüre anlamlı bir katkı yapacağı beklenebilir. Küçükkılınç’ın eserinin dönemle ilgili yayınlanmış ve genel kabul görmüş kanaatlere yaslanmadan farklı ve bizce özgün görüşler ileri sürdüğü ifade edilmelidir. Yazar söz konusu tezlerini savunurken, literatürde bilinmeyen, kendisinin ortaya çıkardığı bilgi ve belgeleri kullandığı iddiasında değildir. Ancak önemli bir kısmı akademik camia ve kamuoyunun ilgi ve dikkatini çekmeyen bilgi ve tanıklıkları genel olarak kaynak tenkidi de yaparak okuyucuya sunmuş ve tezlerinde bütünlüklü ve tutarlı olarak kullanmıştır.

Azerbaycan’ın çağdaş yazarlarından Elçin Efendiyev’in (doğumu 1943) büyük romanı Ölüm Hükmü (1989) yalnızca Azerbaycan’ın değil, Türk ve Dünya edebiyatlarının, özellikle de Batı Türkçesinin konuşulduğu coğrafyanın en önemli romanlarından biridir. Uzunlu kısalı on sekiz bölümden oluşan ve bünyesinde postmodern unsurlar da barındıran eser, gerçekten de trajikomik kurgusuyla ve kasvetli olmanın da ötesinde düpedüz zâlim  atmosferiyle, her sayfasında, beşerî tahammülün sınırında yükselen bir toplumsal sessiz çığlığın destanıdır.

“Şar Dağının Kurtları” ve “Argos Kalesi” romanlarının yazarı Hasan Erdem, Kızıl Atın Süvarisi adlı üçüncü romanında; iyi-kötü, haklı-haksız, mert-namert çatışmasını sıkça işliyor. Okuyucuya bir solukta okuyacakları bir roman sunan Hasan Erdem romanın sonuna kadar okuyucunun merakını canlı tutmayı başarıyor.

Tarihi macera türünün başarılı bir örneği olan Argos Kalesi’ni özetleyecek olursak Bayezıd Han’a verdiği sözü yerine getirmeyen Mora Despotuna Türklerin hâkimiyetini tanıması için gönderilen akıncı birliğinin ve akıncı birliğine mensup kahramanların yaşadıkları olayları anlattığını söyleyebiliriz. Tarihi bir gerçeklik çevresine oturtulan kurmaca olaylara dayalı romanda Türk kültürüne dair birçok bulgu yer alıyor. Erdem Türklerin hâkimiyet kurduğu yerlerdeki davranış biçimleri, atları ve kılıçlarına olan bağları, savaşçılıkları, yiğitlikleri, adil oluşları, akıncıların birçok dili çok iyi derecede konuşabilmeleri, esirlerine merhametle yaklaşmaları, farklı dinlere duydukları saygı gibi milli özellikleri romana ustaca serpiştirmiş.

Genç şair dostum Hakan İlhan Kurt’un Ötüken Neşriyat'tan çıkan Kutalmışoğlu Süleyman Şah Ululaması, Türk destan şiir geleneğinin modern bir seslenişi adeta. Ben ki destanlar şairi rahmetli Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nu çok seven, bazı şiirlerini ezbere bilen bir kişi olarak bu ululamayı okurken adeta merhumu okuyormuş hissine kapıldım.

Geç tanımış olmaktan dolayı üzüntü duyduğum iki yazarımız var: Birisi Kayserili Emir Kalkan, diğeri de Balıkesir'den Metin Savaş. Şaşırmayın, suçumu biliyorum. İkisi de çok iyi yazarlar. Emir Kalkan klasik anlamda iyi. Metin Savaş ise sıra dışı bir yazar. Tam anlamıyla postmodern bir romancı.

Bu yazıda ağırlıklı olarak Baykuşlar Geceleyin Öter adlı romandan bahsedeceğiz. Bu eser, romancımızın “anlamayız belki” diye müteaddit defalar araya girip hatırlattığı cihetle bir “postmodern anlatı”. Yazarda büyük bir özgüvenin varlığı aşikâr. “Postmodern roman böyle olur” diyor sanki, işinize gelirse…

Hasan Erdem kardeşimin kitaplarının her biri büyük bir emek sarf edilerek hazırlanmış. Belli ki, o kitaplar yazılmadan evvel birçok materyal okunmuş, gözden geçirilmiş, eser önce kafada kurgulanmış, planlanmış, sonra da büyük bir titizlikle yazılmış.

Sayın Saygılı, ‘1905 Rus Devrimi ve Sultan Abdülhâmid’ isimli eserinde, 22 Ocak 1905 olaylarını, Osmanlı ve Jöntürk kaynaklarından inceledikten sonra Azerbaycan Türkleri içerisindeki Türkçülerin görüşleriyle naklediyor.
Daha ilk sayfalardan anlaşılıyor ki yazar; meseleyi, ilk defa çok derinden ve geniş çaplı olarak incelemiştir.

Yazar İsmail Küçükkılınç'ın Ötüken Yayınlarından çıkan Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık kitabında tabu haline gelmiş tüm tabuları yerle bir ediyor. Biz de bu aydınlatıcı kitabın yazarı Av. İsmail Küçükkılınç ile bir röportaj gerçekleştirdik. 

İşte o röportaj:

Hukukçu- yazar İsmail Küçükkılınç’ın Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık isimli kitabı, tarihin mühim bir dönemine şerh düşen değerli bir çalışma. İttihad ve Terakki konulu ezberleri bozan Küçükkılınç, masonluktan darbeciliğe, komitacılıktan vatanperverliğe çeşitli sıfatlarla anılan bu hareketin gerçekte ‘ne’liğini anlattı.

Turgut Güler hocanın bir solukta okuyacağınız “Orhun’dan Tuna’ya Uluğ Türkler”, 21. Yüzyılda millet olarak şiddetle ihtiyaç duyduğumuz “Türk millî tarih romantizmi”ne adanmış bir kalem mesaisidir.
Tarih, çok önemli bir geçmiş yekûnu olmasına rağmen, anlatılış ve yazıya geçiriliş üslûbu umumiyetle kuru, hissiz kalan bir yazı şeklidir. Oysa bu kitaptaki yazıların yazarın deyişiyle, “millî hisler”le baş başa kalmak gibi bir kaygısı vardır…

İsmail Küçükkılınç'la Ötüken Neşriyat tarafından yeni yayınlanan “Jön Türklük ve Kemalizm Kıskacında İttihadçılık” adlı kitabı üzerine konuştuk. Yoğun gündemine rağmen bizi kırmayıp zaman ayırdığı için kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu cilt üç bölümden oluşuyor. İlk bölüm “Tarih ve Jeopolitik” başlığı altında yer alan muhtelif konulardan meydana gelir. Bunlardan bazıları, tarih perspektifi, geçmişi eleştirmek, tarihi doğru yazmak, siyasi ve edebi eleştiri, milliyetçilik üzerine, Türk kavramı, başkanlık sistemi konularıdır. Bu bölümde daha başka yazılar da mevcut. İkinci bölüm “Turan” başlığını taşır. Bu bölümde Turan ve Turancılık, Anadolu’ya geldiğimiz yer, Türk dengesi, büyük Türkiye politikası konuları işlenmekte ve bunlara ilave olarak Türk dünyası ile ilgili daha başka konular ele alınmaktadır. Üçüncü bölüm “Biz Osmanlılar” başlığını taşır. Avrupa ve biz, yenileşme hareketlerimiz, Yeni Osmanlılar, Sultan Hamid Adliyesi, Osmanlı maliyesinin iflası bu bölümde işlenen konulardan bazılarıdır. Osmanlı devleti hakkında tarihi, kültürel bilgilerin yer aldığı doyurucu, bilgilendirici, ufuk açıcı birçok yazı yer alır ayrıca Ötüken Neşriyat tarafından neşredilen kitapta.

Emre Gör’ün Ötüken Neşriyat’tan çıkan 2. Abdülhamid’in Hafiye Teşkilatı adlı eseri bu alanda yapılacak çalışmalara bir kapı aralıyor. Kitabın çıkış noktası 1909 tarihinde İstanbul’da Mahmud adında bir kişinin ya da cemiyetin yayınladığı hafiyelerin listesi. Listede isim isim kimlerin jurnalcilik-hafiyelik yaptığı yer alıyor. Paşalar, ağalar, beyler, şeyhler... Mahmud nâm kişi, listedeki kişileri anlatırken gün yüzü görmemiş hakaretler yağdırıyor. Orijinal metnin ve çevirinin de yer aldığı kitabın en hacimli kısmı, Emre Gör’ün 2. Abdülhamid’i ve istihbarat ağını merkeze aldığı anlatıları ve listeye dair çıkarımları.

118 Kayıt bulundu Toplam 6 Sayfa << < 1 2 3 4 5 6 > >>
Kitabınız sepetinize eklendi
sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat